Z technických důvodů bude pobočka v Plzni v týdnu 3.2.2023 - 10.2.2023 uzavřena.

Pro investory

Investujte do Jarabáka a vydělávejte na jeho úspěchu

Obraty e-commerce celosvětově stoupají a u nás lidé konečně začínají upřednostňovat kvalitu před cenou. I proto rosteme jako nikdy dříve. A teď z našeho růstu můžete profitovat i vy.

Zjistit více

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Dluhopisy nabízené a propagované na této webové stránce jsou pod názvem JARABÁK 8,6/25 vydávány jako v pořadí 1. emise („Emise“) v rámci dluhopisového programu společnosti Jarabák s.r.o., IČO 030 78 345, LEI: 3157007CFC78UQTFQJ33, se sídlem Edvarda Beneše 467/7, Radošovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227171 („Jarabák s.r.o.“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 200.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání dluhopisového programu 10 let, který byl zřízen v roce 2022 („Dluhopisový program“). 

Základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu ze dne 24.2.2022 (dále jen „Základní prospekt“) byl schválen Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgánem dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, kterýmá být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů kobchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2022/022364/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00018/CNB/572 ze dne 2.3.2022, které nabylo právní moci dne 4.3.2022. Česká národní banka při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti Jarabák s.r.o.  a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost společnosti Jarabák s.r.o. ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů.

Kompletní prospekt nabízených a propagovaných dluhopisů je ve vztahu k Emisi tvořen Základním prospektem a konečnými podmínkami Emise ze dne 24.3.2022 obsahujícími konečné podmínky Emise („Konečné podmínky“).

Základní prospekt i Konečné podmínky byly uveřejněny, a to na webových stránkách www.jarabak.cz v sekci „Pro investory” a investoři do dluhopisů je mohou získat v elektronické podobě na uvedených webových stránkách www.jarabak.cz v sekci „Pro investory”. Základní prospekt je konkrétně dostupný pod hypertextovým odkazem https://i00.eu/file/621/8688-zakladni-prospekt-dluhopisu-jarabak-s-r-o.pdf a Konečné podmínky Emise jsou konkrétně dostupné pod hypertextovým odkazem https://i00.eu/file/621/8843-konecne-podminky-dluhopisy-jarabak-8-625.pdf. Základní prospekt i Konečné podmínky Emise jsou dále dostupné v listinné podobě v sídle společnosti Jarabák s.r.o. v pracovních dnech v době od 9.00 hod do 16.00 hod.

Schválení Základního prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených dluhopisů a společnost Jarabák s.r.o. doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli Základní prospekt i Konečné podmínky k Emisi, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených a propagovaných dluhopisů.

Jakékoliv rozhodnutí o upsání nabízených a propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích založených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů dluhopisů.

Ve srovnávači máte 0 produktů k porovnání
Zobrazit porovnání